Aktuality

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

A) Sběr přihlášek

 1. Zápis proběhne v termínu od 20.4. do 30.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Žádosti laskavě neposílejte dřív! Pořadí žádosti nerozhoduje.

Všechny dokumenty potřebné k zápisu do 1. třídy můžete doručit do školy jedním z níže uvedených způsobů. Jedná se o tyto dokumenty:

 • přihláška k přijetí k základnímu vzdělávání, kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz
 • rodný list dítěte (kopii), tímto dokladem prokazuje zákonný zástupce své oprávnění/povinnost dítě ve věci zastupovatna kopii rodného listu napíše zákonný zástupce tento text: Souhlasím s poskytnutím kopie rodného listu pro potřeby školy při zápisu do 1. tříd. Podpis.

V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím kopie, dostavte se prosím ve dnech
27. – 28. 4. od 13:00 do 17:00 hodin na sekretariát školy s rodným listem dítěte a ověření provedeme na místě.

Kopie rodného listu bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartována.

Způsoby doručení:

 • do datové schránky školy, číslo datové schránky je: ac3mngx
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
 • poštou
 • osobně v termínu od 27. 4. do 28. 4. Formu osobního předání upřesníme na www.zspastviny.cz do 15. 4. 2020

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. V případě, kdy došlo ke změně bydliště v březnu nebo dubnu a děti ještě nejsou v registru spádových dětí pro oblast Brno-Komín, doloží zákonný zástupce skutečnost výpisem z evidence obyvatel sám. Když by to nebylo realizovatelné, nahradí čestným prohlášením a doloží dodatečně, až to půjde.

 1. Odklad školní docházky

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad školní docházky, a to pouze v době zápisu (viz výše). V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat následovně:

 • Pokud máte již obě potřebná doporučení (pedagog. psychologickou poradnu i pediatra), vytisknete si ze systému žádost o přijetí i žádost o odklad, přiložíte obě doporučení a doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Na základě těchto dokumentů bude rozhodnuto o odkladu šk. docházky.
 • Pokud vám chybí některé z doporučení, pak si vytisknete žádost o přijetí i žádost o odklad a uvedete, jestli čekáte na vyhotovení chybějícího doporučení nebo na termín vyšetření a kdy. Opět doručíte jedním z výše uvedených způsobů. Pokud to bude vzhledem k termínu vyšetření nutné, škola řízení přeruší a vyčká na doložení chybějícího doporučení. V případě, že zákonný zástupce chybějící doporučení ve lhůtě, kterou mu škola stanoví, nedodá, bude řízení o odkladu zastaveno a dítě nastoupí ke školní docházce od 1.9.2020

B) Přijímací řízení

 1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

Seznam přijatých žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je stanoven na den: 15.5.2020

 1. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.
 2. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.
 3. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání podává zákonný zástupce písemně na adresu školy a rozhoduje o něm krajský úřad, v případě škol na území města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se dále ruší následující plánované akce:

 • Původně stanovené dny zápisu na 3. a 4. dubna 2020
 • termíny 23.-25.3.2020, kdy jste si mohli nechat vytisknout přihlášku ve škole u zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání Mgr. Aleny Göőzové
 • Dny otevřených dveří

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Vážení rodiče,

v případě nejasností se obracejte e-mailem na adresu olbertova@zspastviny.cz, popř. telefonicky na číslo 736 626 372.

 

Informace k zápisu na hlavní prázdniny a k zápisu pro školní rok 2020/2021

Pokud jde o provoz MŠ o hlavních prázdninách, vše je v jednání. 

Možnost vyzvednout si přihlášku na hlavní prázdniny byla plánována na pondělí 30. 3. 2020. Tento termín je v naší MŠ zrušen. Po telefonické domluvě s vedoucí učitelkou a ředitelkou ostatních MŠ v městské části Brno - Komín vím, že ani ony nebudou přihlášky v tento den vydávat.  

Vše ostatní kolem prázdninového provozu budeme řešit v následujících dnech a týdnech. Aktuální informace vám bezodkladně poskytneme. 

 

Zápis pro školní rok 2020/2021, situace je zatím nejasná

Zápis je plánován na 4. 5. a 5. 5. 2020. Zda a za jakých podmínek proběhne, zatím nemáme bližší informace.

Ihned, jakmile budu mít aktuální informace o Zápisu pro školní rok 2020/2021, zveřejním ho na našich webových stránkách. Informace můžete hledat také na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Plánovaný Den otevřených dveří, jež se měl dle předběžné domluvy s ostatními MŠ v MČ Brno - Komín uskutečnit 7. 4. 2020 tímto ruším. Předpokládám, že se neuskuteční ani v ostatních MŠ.

V případě jakýchkoli dotazů využijte prosím e-mailovou adresu msabsolonova@volny.cz

Přeji vám co nejpříjemnější dny......

Renata Škaroupková, ředitelka

 

 

Výpočet poměrné částky úhrady za předškolní vzdělávání („školného“) v měsíci březnu a dále v době uzavření MŠ kvůli nákaze koronavirem najdete na webových stránkách v sekci "Úplata za vzdělání".

 


 

Nabídka pomoci z Masarykovy univerzity

Od minulého týdne v rámci Masarykovy univerzity funguje dobrovolnické operační centrum, které propojuje žádosti o pomoc (ze strany jednotlivců a institucí) s naší dobrovolnickou databází, která má k dnešnímu dni přes 2 900 dobrovolníků. Aktuální podobu naší dobrovolnické sítě lze nalézt na mapě zde: https://munipomaha.cz/mapa-dobrovolniku

Hlavní informace o možnostech dobrovolnické pomoci jsou dostupné na www.munipomaha.cz. Dále je možné se s žádostmi o dobrovolnickou pomoc obracet na linku 549 498 804 / 549 498 800, nebo poslat SMS se jménem na číslo 775 855 636 / 775 855 633 (a koordinátoři operačního centra se následně ozvou). Žádat o dobrovolnickou pomoc lze také na emailu pomoc@muni.cz.

Nabídka dobrovolnické sítě MU zahrnuje aktivity, jako jsou hlídání či doučování dětí (individuální i skupinové), pomoc seniorům či lidem v karanténě (nákup léků, potravin, venčení zvířat atd.), doručení bavlněných roušek zdarma a další. 

 

Statutární město Brno - Nařízení č. 5/2020, o přijetí krizového opatření

Rada města Brna se usnesla na své R8/069 schůzi konané dne 16. 3.2020 vydat dle ustanovení § 22odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 69/2020 ze dne 12. 3. 2020, tj. vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky a vnávaznosti na ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1

Na území statutárního města Brna sepo dobu vyhlášení nouzového stavu dle zákona č. 240/2000 Sb., okrizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů zakazuje s účinností od 16. 3. 2020:

a) osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání všech zřizovatelů ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi,

b) osobní přítomnost dětí v dětských skupinách zřízených podle zákona č. 247/2014Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito organizacemi.

Článek 2

Toto nařízení se nevztahuje na školy a školská zařízení určená hejtmanem Jihomoravského kraje vsouladu susnesením vlády České republiky č. 219 ze dne 15. 3. 2020, jako zařízení, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 16. 3. 2020.

JUDr. Markéta Vaňková primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík 1. náměstek primátorky města Brna

 

Magistrát přijímá roušky a nabídky další pomoci.

Dobrovolníky koordinuje Masarykova univerzita

Roušky

Pokud máte či ušijete roušky a můžete je zdarma poskytnout k využití v potřebných oblastech veřejných služeb, jejich nonstop příjem probíhá na Kolišti 19, kde funguje stálá služba na vrátnici Odboru sociální péče. Roušky budou přednostně distribuovány do sociální oblasti (domovy pro seniory, terénní pracovníci apod.) a dále pak na úřady městských částí, zdravotnickým zařízením či dopravnímu podniku.

Další pomoc

V případě nabídky jakékoliv další pomoci, jako je poskytnutí látek na roušky nebo dezinfekcí, ale i třeba volných prostor, personálních kapacit apod., se v čase 8.00–15.00 hod. můžete obrátit na tel. číslo 542 173 773, kde se domluvíte s pracovníky magistrátu na dalším postupu. Mimo uvedený čas můžete poslat e-mail na adresu koronavirus@brno.cz.

Dobrovolníci – souběžně řešíme s MU, jestli o tuto publicitu mají zájem

Systém náboru a koordinace činnosti dobrovolníků spustila Masarykova univerzita. Přihlásit se jí mohou nejen studenti a zaměstnanci MU, ale individuální zájemci. Kontakt je možný elektronicky. Bližší informace zde: https://www.muni.cz/koronavirus?fbclid=IwAR1JcKrE

 

Přerušení provozu mateřské školy

Rada městské části Brno - Komín dnes rozhodla na svém mimořádném zasedání o uzavření mateřské školy od pondělí 16.3.2020.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Vážení rodiče, pevně věříme, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Děkujeme vám za pochopení.

                                         Renata Škaroupková, ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

pokud potřebujete vystavit žádost o ošetřovné, kontaktujte prosím paní ředitelku prostřednictvím e-mailu: msabsolonova@volny.cz  Po vzájemné dohodě vám ředitelka školy žádost vystaví a předá. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na uvedený e-mail. 

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví všem...

 


Naše Školka